Ruby on rails

Viết test khi sử dụng Twilio trong Rails

Khi xây dựng một ứng dụng mà có tính năng gửi SMS nhằm mục đích xác thực hay thông báo, chúng ta thường sử dụng một dịch vụ bên ngoài như Twilio để xử lý việc gửi một tin nhắn thực. Khi viết unit test cho các đoạn codes mà tương tác với SMS, bạn có thể dễ dàng stub việc gửi một tin nhắn thực để giữ cho test của bạn được cô lập. Nhưng với feature specs thì sao?

Viết feature specs

Giả sử có 2 kịch bản như sau:

Khi tôi thực hiện mua hàng, tôi muốn nhận được một liên kết tới hóa đơn thông qua một tin nhắn SMS xác nhận

Khi tôi đăng nhập, tôi muốn được hỏi cả mật khẩu của tôi và bốn chữ số được gửi cho tôi thông qua SMS nhằm tăng cường an ninh hơn cho tài khoản của tôi.

Chúng đều yêu cầu chúng ta tương tác với một tin nhắn SMS. Lý tưởng nhất, một feature spec sẽ giống như sau:

feature "signing in" do
 scenario "with two factors" do
  user = create(:user, password: "password", email: "[email protected]")

  visit root_path
  click_on "Sign In"

  fill_in :email, with: "[email protected]"
  fill_in :password, with: "password"
  click_on "Submit"

  secret_code = SMS::Client.messages.last
  fill_in :code, with: secret_code
  click_on "Submit"

  expect(page).to have_content("Sign out")
 end
end

Nếu chúng ta có một vài cơ chế cho việc truy cập vào các tin nhắn đã được gửi đi từ các test thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các thư viện SMS client không cung cấp tính năng này bởi vì nó sẽ là một sự lãng phí vô nghĩa của bộ nhớ để lưu trữ tất cả tin nhắn được gửi trong production.

Vậy giải pháp để giải quyết việc này là gì, mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở các phần sau đây.

Xây dựng một fake SMS client

Một giải pháp tốt ở đây là tạo một SMS client riêng cho việc test bắt chước API của một client thật thay vì gửi một tin nhắn SMS lưu trữ trong bộ nhớ.

Ví dụ, nhìn vào document của gem Twilio Ruby, chúng ta có thể thấy rằng API của họ như sau:

# set up a client to talk to the Twilio REST API
@client = Twilio::REST::Client.new(account_sid, auth_token)

# send an SMS
@client.messages.create(
 from: '+14159341234',
 to: '+16105557069',
 body: 'Hey there!'
)

Hãy xây dựng một fake client bước chước API này như sau:

class FakeSMS
 Message = Struct.new(:from, :to, :body)

 cattr_accessor :messages
 self.messages = []

 def initialize(_account_sid, _auth_token)
 end

 def messages
  self
 end

 def create(from:, to:, body:)
  self.class.messages << Message.new(from: from, to: to, body: body)
 end
end

Stubbing the constant

RSpec cung cấp một phương thức stub_const cho phép chúng ta stub các constant trong specs. Trong spec_helper, chúng ta có thể làm như sau:

# spec/spec_helper.rb

RSpec.configure. do |config|
 config.before(:each) do
  stub_const("Twilio::REST::Client", FakeSMS)
 end
end

Khi đó, Twilio::REST::Client sẽ tham chiếu đến FakeSMS

Hoặc bạn có thể sử dụng cách stub đó trong initializers của thư mục config:

# config/initializers/fake_twilio.rb

if Rails.env.test?
 Twilio::REST::Client = FakeSMS
end

Cấu hình

Twilio code có thể được viết như sau:

class SMSClient
 cattr_accessor :client
 self.client = Twilio::REST::Client

 def initialize
  @client = self.class.client.new(
   ENV.fetch("TWILIO_ACCOUNT_SID"),
   ENV.fetch("TWILIO_AUTH_TOKEN"),
  )
 end

 def send_message(from:, to:, body:)
  @client.messages.create(from: from, to: to, body: body)
 end
end

Sau đó, trong spec_helper, chúng ta có thể thay đổi cài đặt như sau:

# spec/spec_helper.rb

SMSClient.client = FakeSMS

Reset hàng đợi chứa các tin nhắn

Bạn có thể sẽ muốn reset lại FakeMS.messages giữa mỗi các test. Để làm điều này, thêm đoạn sau vào trong spec_helper:

RSpec.configure do |config|
 config.before :each, type: :feature do
  FakeSMS.messages = []
 end
end

Kết luận

Sau khi có một vài điều chỉnh, feature spec của chúng ta sẽ có thể chạy thành công:

feature "signing in" do
 scenario "with two factors" do
  user = create(:user, password: "password", email: "[email protected]")

  visit root_path
  click_on "Sign In"

  fill_in :email, with: "[email protected]"
  fill_in :password, with: "password"
  click_on "Submit"

  last_message = FakeSMS.messages.last # this now returns a message object
  fill_in :code, with: last_message.body # the code is the body of the message
  click_on "Submit"

  expect(page).to have_content("Sign out")
 end
end

Sử dụng một fake SMS client là một cách đẹp đẽ để cho phép feature specs test các flow yêu cầu tương tác với tin nhắn SMS. Phương pháp này không chỉ sử dụng được với riêng Twilio mà còn sử dụng được với bất kì nhà cung cấp SMS nào.

Tài liệu tham khảo

 1. https://robots.thoughtbot.com/testing-sms-interactions
 2. https://github.com/twilio/twilio-ruby
 3. https://www.twilio.com/
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration