Testing tags

TechBlog

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

Bài viết này mình vừa tìm hiểu vừa viết lại hiểu biết của mình, mình áp dụng được các kiến thức này trong project hiện tại. Hi vọng các thông tin trong bài viết sẽ giúp tester định hướng công việc cần làm và ước lượng thời gian hoàn thành công việc sát nhất thực tế ^^. Sở dĩ mình tìm hiểu phần nà...