Ruby tags

TechBlog

Sự khác nhau giữa equal?, eql?, ===, và == trong Ruby

Trong quá trình tìm hiểu về Ruby chắc hẳn chúng ta đã sử dụng hoặc nhiều lần bắt gặp các Equity method. Trong một số trường hợp chúng cho các kết quả giống nhau điều này đặt ra một câu hỏi là tại sao Ruby lại hỗ trợ nhiều method phục vụ cho việc so sánh như vậy? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng t...

TechBlog

Sự khác nhau giữa equal?, eql?, ===, và ==

Trong quá trình tìm hiểu về Ruby chắc hẳn chúng ta đã sử dụng hoặc nhiều lần bắt gặp các Equity method. Trong một số trường hợp chúng cho các kết quả giống nhau điều này đặt ra một câu hỏi là tại sao Ruby lại hỗ trợ nhiều method phục vụ cho việc so sánh như vậy? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng t...