TechBlog

Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu RethinkDB

1. Giới thiệu chung RethinkDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL, có khả năng mở rộng được phạm vi, được thiết kế cho nền tảng của các ứng dụng thời gian thực. RethinkDB cho phép lập trình viên có thể xây dựng được các ứng dụng thời gian thực có thể mở rộng phạm vi trong một khoảng...