TechBlog

React Router

Khi nghe đến một Single Page App (SPA) thông thường mọi người sẽ hình dung đến việc mọi thứ chỉ chạy trên 1 view và không cần đến việc sử dụng Route. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm và sẽ gây ra những rắc rối khá lớn đối với nh...

TechBlog

Redux middleware

Middleware có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm gọi API không đồng bộ. Nó cung cấp một bên thứ ba để can thiệp vào giữa thời điểm dispatch một action và thời điểm action được chuyển đến reducer Redux middleware sẽ chặn lại các action để can thiệp và chỉnh sửa action đó hoặc nó...