TechBlog

Import dữ liệu từ các định dạng csv và xlsx, export dữ liệu ra định dạng pdf và xls trong Rails

Giới thiệu vấn đề Đối với các hệ thống web lớn, lưu trữ nhiều loại dữ liệu thì việc import một tập tin với lượng dữ liệu lớn lên hệ thống là một nhu cầu tất yếu. Thường các tập tin cần import thường ở định dạng csv, offi...