QA tags

TechBlog

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

Thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động là những phương pháp thử nghiệm quan trọng dành cho các Developer và Tester trong vòng đời Phát triển của phần mềm. Đây là những kỹ thuật kiểm thử phần mềm mà tổ chức phải lựa chọn cẩn thận để thực hiện trên ứng dụng phần mềm. Trong hầu hết các loại thử nghiệm,...

TechBlog

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 1

1. Mục đích bài viết Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) là việc thực hiện test để xác định một hệ thống phần mềm có thể đáp ứng và ổn định với yêu cầu độ tải cao. Nó có thể phục vụ để điều tra, đo đạc, xác nhận hoặc xác minh chất lượng các thuộc tính của hệ...

TechBlog

Các loại test case trong kiểm thử phần mềm

Đảm bảo chất lượng phần mềm liên quan đến các cạnh tiếp cận khác nhau đến việc kiểm thử. Gần như là không thể kiểm thử tất cả mọi thứ nhưng chắc chắn bạn có thể tiến lại gần với việc đó bằng cách thu hẹp trong những loại test case khác nhau để thực hiện với những yêu cầu riêng biệt. Để tìm ra...

TechBlog

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

Nhắc tới kỹ thuật kiểm tra phần mềm chính là đề cập đến phương pháp hoặc cách thức để kiểm tra một phần mềm hoặc một phần của phần mềm. Mỗi kỹ thuật kiểm tra đều có những lợi ích riêng. Các kỹ thuật khác nhau nhắm tới các loại khiếm khuyết khác nhau. Vì vậy, sẽ không đúng khi gọi một kỹ t...

TechBlog

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

Trong kiểm thử phần mềm, đoán lỗi - error guessing - là một phương pháp kiểm thử, trong đó các trường hợp kiểm thử - test case - được sử dụng để tìm lỗi trong các chương trình đã được phát triển - đã code - dựa vào kinh nghiệm trong các lần kiểm thử trước. Phạm vi của các trường hợp kiểm thử thườ...