TechBlog

Behavioral patterns

Tiếp tục chuỗi bài về chủ đề design patterns, bài trước mình đã trình bày với các bạn về hai mẫu design của Creational patterns là Abstract Factory, Factory Method, hôm nay mình sẽ trình bay về một mẫu design hoàn toàn mới, đó là Behavioral patterns. Trong kỹ thuật phần mềm, behavioral design...