TechBlog

Ứng dụng Chat với Laravel, Redis và Socket.IO

Nếu bạn muốn làm một ứng dụng web có thể cập nhật theo thời gian thực, Web socket và Socket.IO có thể giúp bạn. Tuy nhiên, Laravel thì không trực tiếp hỗ trợ http socket, vì vậy chúng ta cần sử dụng Redis. Redis là một cơ sở dữ liệu dạng key/value với một tính năng rất thú vị là publish/subscribe...