Laravel tags

TechBlog

Laravel: Tìm hiểu về Query Builder (Phần 1)

Introduction Query builder cung cấp một giao thức thuận tiện, linh hoạt cho việc tạo và thực thi các truy vấn dữ liệu. Nó có thể sử dụng để thực hiện hầu hết các tính toán dữ liệu trong ứng dụng của bạn, và hoạt động trên tất các các hệ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Laravel query bui...