TechBlog

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu Kiểu dữ liệu được dùng để phân loại 1 kiểu dữ liệu cụ thể trong ngôn ngữ lập trình. Ví dụ, 1 số và 1 chuỗi ký tự có kiểu dữ liệu khác nhau sẽ được Javascript sử lý khác nhau. Điều này quan trọng vì loại dữ liệu cụ thể mà bạn sử dụng sẽ xác định giá trị nào bạ...

TechBlog

Tìm hiểu về DOM - Document Object Model(p4-Làm thế nào để Traverse DOM)

Giới thiệu Hướng dẫn trước trong loạt bài này, Cách truy cập các phần tử trong DOM, bao gồm cách sử dụng các phương thức dựng sẵn của đối tượng tài liệu để truy cập các phần tử HTML theo ID, class, tag name, and query selectors. Chúng ta biết rằng DOM được cấu trúc như một cây...

TechBlog

Tìm hiểu về DOM - Document Object Model (p6-Cách sửa đổi Attributes, Classes, và Styles trong DOM)

Trong hướng dẫn trước trong loạt bài này, "Cách thay đổi DOM," chúng tôi đã trình bày cách tạo, chèn, thay thế và loại bỏ các phần tử từ Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) bằng các phương thức dựng sẵn. Bằng cách tăng trình độ của bạn trong việc thao tác DOM, bạn có thể sử dụng các khả...

TechBlog

Tìm hiểu về DOM - Document Object Model (p5-Cách thay đổi DOM)

Giới thiệu Trong hai phần trước của loạt bài Hiểu về chuỗi DOM, chúng tôi đã học cách Làm thế nào để truy cập các phần tử trong DOM và cách thực hiện DOM. Sử dụng kiến ​​thức này, nhà phát triển có thể sử dụng các lớp, thẻ, id và bộ chọn để tìm bất kỳ nút nào trong DOM và sử d...

TechBlog

JavaScript căn bản - Conversions (Sự chuyển đổi)

Hầu hết thì các toán tử và các function sẽ được chuyển đổi một cách tự động về kiểu giá trị đúng của nó. Đó được gọi là "Sự chuyển đổi kiểu dữ liệu". Ví dụ, 'alert' sẽ chuyển đổi một cách tự động bất kỳ giá trị nào về string để hiển thị.  Về mặt toán học, các phé...