TechBlog

Git Alias

Introduction Khi làm việc với git, việc phải gõ toàn bộ câu lệnh đặc biệt là những câu lệnh dài nhiều lần có thể gây khó chịu một chút khi sử dụng. Nếu bạn không muốn gõ toàn bộ text thì bạn có thể cài đặt cho mỗi câu lệnh một alias. Khi đó chỉ cần sử dụng alias đó thay cho toàn bộ text....