TechBlog

Upload image in angular 2 and rails

Intro Việc gửi dữ liệu JSON được tạo ra từ các chuỗi string tới một API hầu như thật dễ dàng để chúng ta dễ hiểu. Nhưng đối với việc gửi các tệp bao gồm nhiều dòng dữ liệu nhị phân với các định dạng khác nhau thì sao? Chúng sẽ có một cách tiếp cận khác để gửi tệp lên API. Tôi sẽ dùng phu...