TechBlog

Android Overdraw

Định nghĩa Một đơn vị điểm ảnh được vẽ nhiều hơn hoặc bằng 2 lần thì gọi là overdraw (mình tạm dịch sang tiếng việt là vẽ chồng điểm ảnh). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến performance khi vẽ layout, trong đó Overdraw đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng nhất. Xét tình huống sau: bạn có...