android tags

TechBlog

Android - Custom View - Cùng tạo button "Like" sử dụng animation như Instagram/Facebook với StateListDrawable, StateListAnimator

I. Giới thiệu Trong ứng dụng android của bạn, chắc chắn rằng bạn đã từng làm việc với button và có thể là thay đổi trạng thái của button đó. Điều đó bạn có thể bắt gặp trong một số ví dụ như: Khi bạn like hoặc unlike một statu...