tags

Sự khác nhau giữa null và undefined trong JavaScript

Trong JavaScript, undefined có nghĩa là một biến đã được khai báo nhưng chưa được gán một giá trị, chẳng hạn như:

var TestVar;
alert(TestVar); // ⏩ undefined
alert(typeof TestVar); // ⏩ undefined

null là một giá trị gán. Nó có thể được gán cho một biến đại diện không có giá trị:

var TestVar = null;
alert(TestVar); // ⏩ null
alert(typeof TestVar); // ⏩ object

Từ các ví dụ trước, rõ ràng là undefinednull là hai kiểu riêng biệt: undefined là một kiểu chính nó (undefined) trong khi null là một đối tượng.

null === undefined // false
null == undefined // true
null === null // true

null = 'value' // ăn ngay error: ReferenceError ngay
undefined = 'value' // 'value'

StackOverflow

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration