Ruby on rails

Sử dụng gem active admin cho rails

Mở đầu

Ngoài rails_admin việc xây dưng admin cho 1 app ruby on rails nhỏ trở nên vô cùng đơn giản khi sử dụng gem active_admin.

Cài đặt

Ta sẽ chuẩn bị tạo trang admin manage đăng nhập với gem devise và 1 tý phân quyền cho tài khoản

# Gemfile
gem \'activeadmin\'
gem \'devise\'
gem \'cancancan\'
rails generate active_admin:install

Migration:

class DeviseCreateAdminUsers < ActiveRecord::Migration[5.1]
 def change
  create_table :admin_users do |t|
   t.string :user_name,       null: false, default: ""
   t.string :email,       null: false, default: ""
   t.string :encrypted_password, null: false, default: ""
   t.integer :permission, null: false, default: 0
   t.datetime :remember_created_at

   t.timestamps null: false
  end

  add_index :admin_users, :user_name, unique: true
  add_index :admin_users, :email, unique: true
 end
end

Cách dùng

Đăng nhập admin với gem devise.

seeds.rb

AdminUser.create!(user_name: \'admin\', email: \'[email protected]\', password: \'123456\', password_confirmation: \'123456\', permission: 1) if Rails.env.development?

Tạo resource

rails generate active_admin:resource AdminUsers

Tiếp theo sẽ là cấu hình và phân quyền.

config/initializers/active_admin.eb

config.comments = false
config.authorization_adapter = ActiveAdmin::CanCanAdapter

app/models/admin_users.rb

class AdminUser < ApplicationRecord
 devise :database_authenticatable, :rememberable, :validatable,
  authentication_keys: [:user_name]

 enum permission: {manager: 0, admin: 1}
end

Thêm phân quyền cho tài khoản admin.

app/models/ability.rb

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize admin_user
  admin_user ||= AdminUser.new
  if admin_user.admin?
   can :manage, :all
  else
   can :read, :all
  end
 end
end

config/routes.rb

devise_for :admin_users, ActiveAdmin::Devise.config
 ActiveAdmin.routes(self)

Bây giờ coi như đã thử được rồi , cơ mà vẫn sửa chút nội dung trang quản lý.

app/admin/dashboard.rb

ActiveAdmin.register_page "Dashboard" do

 menu priority: 1, label: proc{I18n.t("active_admin.dashboard")}

 content title: proc{I18n.t("active_admin.dashboard")} do
  div class: "blank_slate_container", id: "dashboard_default_message" do
   span class: "blank_slate" do
    span I18n.t("active_admin.dashboard_welcome.welcome")
    small I18n.t("active_admin.dashboard_welcome.call_to_action")
   end
  end
 end
end

app/admin/admin_users.rb

ActiveAdmin.register AdminUser do
 permit_params :user_name, :email, :password, :password_confirmation

 index do
  selectable_column
  id_column
  column :user_name
  column :email
  column :created_at
  actions
 end

 filter :user_name
 filter :email
 filter :created_at

 form do |f|
  f.inputs do
   f.input :user_name
   f.input :email
   f.input :password
   f.input :password_confirmation
  end
  f.actions
 end
end

Thế là xong. đặp nhập và xem kết quả thôi.

lời kết

Quá nhanh quá nguy hiểm cho một app quản lý đơn tuần kiểu CRUD , Các bạn có thể lên trang https://activeadmin.info để đọc thêm. bạn nào còn thắc mắc về cách dùng khác - việc custom view, controller, helper, hay là thêm ảnh, nested attributes, sử dụng ckeditor ... thì comment để mình viết thêm 1 bài nha. Cảm ơn đã đọc bài. Mình tự đọc document để chạy app rồi viết bài chứ không sao chép, vui lòng không downvote !

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration