QA

Một số câu lệnh SQL tester nên biết

SQL là gì? và tại sao tester cần biết SQL?

 • Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, chỉnh sửa, truy vấn và xóa dữ liệu. Hay nói cách khác SQL là ngôn ngữ dung để quản lý dữ liệu

 • Vì sao tester cần biết sử dụng SQL:

  • Vì tester là những người cần tạo dữ liệu test chính, tester cần phải biết sử dụng SQL để có thể truy cập vào database để tạo dữ liệu test cho dự án mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của dev.
  • Khách hàng báo cáo lỗi và gửi bản dump dữ liệu của họ cho mình, thì tester cũng cần phải biết cách restore dữ liệu để có thể dựng môi trường và tái hiện bug.

  => Vì vậy việc nắm được ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL là một kỹ năng quan trọng mà tester cần phải biết. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số câu truy vấn đơn giản và cần biết cho một tester.

1. Truy vấn Install

Lệnh insert trong sql dung để chèn một hoặc nhiều bản ghi vào một bảng. Có 2 cách để thêm dữ liệu vào một bảng:

 • Cách 1: Chỉ định tên cột và giá trị được thêm:
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
 • Cách 2: Nếu thêm giá trị cho tất cả các cột trong bảng, thì ta không cần chỉ định tên cột trong bảng
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

2. Mệnh đề Where

Mệnh đề Where dùng để lọc các bản ghi, trích xuất những bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể.

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ:

Tìm các đơn hàng có mã khách hàng là 181

SELECT FROM orders WHERE customerNumber = 181;

Kết quả:

3. Truy vấn Update

Được sử dụng để sử đổi các bản ghi trong một bảng

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

Lưu ý: Khi thực hiện cập nhật bản ghi, chúng ta nên sử dụng kèm với mệnh đề Where để chỉ định bản ghi cần được update, nếu chúng ta không sử dụng Where thì tất cả các bản ghi trong bảng sẽ được update.

4. Truy vấn Delete

Dùng để xóa bản ghi trong một bảng

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Lưu ý: Khi thực hiện xóa bản ghi trong bảng, chúng ta nên sử dụng cùng với mệnh đề Where để chỉ định bản ghi cần được xóa, nếu chúng ta không sử dụng Where, tất cả các bản ghi trong bảng sẽ bị xóa

5. Truy vấn Select Được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng trong Database và trả về dữ liệu ở dạng bảng dữ liệu kết quả.

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

6. Từ khóa Distinct Từ khóa Distinct được sử dụng kết hợp với lệnh select để loại các bản sao trùng lặp, trả về tập dữ liệu duy nhất.

Ví dụ: Liệt kê vị trí công việc của tất cả nhân viên:

SELECT DISTINCT jobTitle FROM employees;

Kết quả:

7. Mệnh đề Like

Sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard. Có 2 wildcard được sử dụng trong toán tử Like là:

 • Ký hiệu phần tram biểu diễn 0,1 hoặc nhiều ký tự.
 • Ký tự gạch dưới biểu diễn một hoặc một số ký tự đơn
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE columnN LIKE pattern;

Ví dụ 1:

SELECT * FROM Customers WHERE Phone LIKE ‘[4-6]_6%’

 • Số điện thoại bắt đầu là 1 số trong khoảng từ 4-6
 • Ký tự thứ 2 trong số điện thoại có thể là bất kỳ ký tự nào (_)
 • Ký tự thứ 3 trong số điện thoại là 6
 • Phần còn lại của số điện thoại có thể là bất kỳ chuỗi nào (%)

Ví dụ 2: tìm các sản phẩm có mã chứa chuỗi ‘_20’

SELECT productCode, productName

FROM products

WHERE productCode LIKE '%_20%';

Kết quả:

8. Toán tử IN

Toán tử IN nhằm bổ xung cho tiêu chí tìm kiếm, cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề Where

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, ...);

Hoặc là:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT);

Ví dụ: Tìm tất cả các văn phòng được đặt tại Mỹ (USA) và Pháp (France)

SELECT officeCode, city, phone

FROM offices

WHERE country IN ('USA','France');

Kết quả:

9. Toán tử Between

Toán tử Between cho phép chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định, các giá trị này có thể là số, văn bản hoặc ngày.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

Ví dụ: tìm tất cả các sản phẩm có giá nằm trong phạm vi 90 $ và 100 $

SELECT productCode, ProductName, buyPrice

FROM products

WHERE buyPrice

BETWEEN 90 AND 100

ORDER BY buyPrice DESC;

Kết quả:

10. Các hàm Count(), Avg(), Sum()

 • Hàm Count(0 trả về số lượng hàng khớp với một tiêu chí đã chỉ định
SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ: Đếm số lượng sản phẩm đang được bán

SELECT COUNT(*) AS Total FROM products

Kết quả:

 • Hàm Avg() trả về giá trị trung bình của một cột số
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ: Tính giá trung bình của tất cả các sản phẩm đã mua

SELECT AVG(buyPrice) average_buy_price FROM Products

Kết quả:

 • Hàm Sum() trả về tổng của một cột số
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ: Tính tổng số lượng hàng hóa hiện còn trong kho

SELECT SUM(quantityInStock) FROM products;

Kết quả:

Lưu ý: Mệnh đề Group by thường được sử dụng cùng với hàm Sum() và Avg() để nhóm dữ liệu kết quả

11. Mệnh đề Having

Mệnh đề Having thường được sử dụng nhằm bổ xung cho điều kiện tìm kiếm vì không thể sử dụng mệnh đề Where với các hàm tổng hợp.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
HAVING condition
ORDER BY column_name(s);

Ví dụ: Liệt kê những đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn $1000 và có hơn 600 mặt hàng trong đó

SELECT ordernumber, sum(quantityOrdered) AS itemsCount, sum(priceeach) AS total

FROM orderdetails

GROUP BY ordernumber

HAVING total > 1000 AND itemsCount > 600;

Kết quả:

12. SQL Join

Join dùng để kết hợp 2 hoặc nhiều bảng lại với nhau dựa vào một cột có liên quan

Có 4 loại join

 • (Inner) join: trả về các bản ghi có giá trị khớp với giá trị trong cả 2 bảng

 • Left (outer) join: trả về tất cả các bản ghi ở bảng bên trái, và các bản ghi có giá trị khớp với bảng bên phải.

 • Right (outer) join: trả về tất cả các bản ghi ở bảng bên phải, và các bản ghi có giá tị khớp với bảng bên trái.

 • Full (outer) join: trả về tất cả các bản ghi ở cả 2 bảng

13. Toán tử Exists

Được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn con. Toán tử Exists trả về true nếu truy vấn con có bản ghi phù hợp trả về.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

Ví dụ: Liệt kê các sản phẩm có mặt trong bảng đơn hàng

SELECT * FROM products as p

WHERE exists (SELECT productCode

FROM orderdetails

WHERE productCode = p.productCode);

Kết quả:

Kết luận: Qua bài tìm hiểu này, mong rằng các bạn sẽ có những hiểu biết cơ bản về một số câu lệnh SQL, từ đó có thể vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập cũng như công việc một cách tốt nhất.

Một số nguồn tham khảo:

https://www.w3schools.com/sql/

https://www.tutorialspoint.com/sql

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration