Laravel

Laravel loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO

Như ở bài viết trước Laravel Nginx loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO thì gần như hầu hết các website Laravel hiện nay dính lỗi đó là có index.php trong URL. Đơn cử như trang web laravel.com

https://laravel.com/docs/6.x/validation

https://laravel.com/index.php/docs/6.x/validation

Thông thường sẽ k ảnh hưởng tới người dùng vì URL có index.php k xuất hiện nhưng sẽ ảnh hưởng tới SEO vì google vẫn xác định đây là 2 url riêng biệt.

Mình viết thêm bài này vì có một số bạn không chạy trên nginx hoặc k có quyền chỉnh sửa cài đặt trên webserver thì bạn chỉ cần chỉnh sửa 1 tí trong file app\Providers\RouteServiceProvider.php

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Foundation\Support\Providers\RouteServiceProvider as ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Str;

class RouteServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * This namespace is applied to your controller routes.
   *
   * In addition, it is set as the URL generator's root namespace.
   *
   * @var string
   */
  protected $namespace = 'App\Http\Controllers';

  /**
   * Define your route model bindings, pattern filters, etc.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    //

    parent::boot();
  }

  /**
   * Define the routes for the application.
   *
   * @return void
   */
  public function map()
  {
    $this->removeIndexPhpFromUrl();

    $this->mapApiRoutes();

    $this->mapWebRoutes();

    //
  }

  /**
   * Define the "web" routes for the application.
   *
   * These routes all receive session state, CSRF protection, etc.
   *
   * @return void
   */
  protected function mapWebRoutes()
  {
    Route::middleware('web')
       ->namespace($this->namespace)
       ->group(base_path('routes/web.php'));
  }

  /**
   * Define the "api" routes for the application.
   *
   * These routes are typically stateless.
   *
   * @return void
   */
  protected function mapApiRoutes()
  {
    Route::prefix('api')
       ->middleware('api')
       ->namespace($this->namespace)
       ->group(base_path('routes/api.php'));
  }

  /**
   * This will remove the index.php from the URL and prevent canonical conflicts.
   *
   * @return void
   */
  protected function removeIndexPhpFromUrl()
  {
    if (Str::startsWith(request()->getRequestUri(), '/index.php')) {
      $url = str_replace('/index.php', '', request()->getRequestUri());
      $url = request()->getSchemeAndHttpHost() . Str::start($url, '/');

      if (strlen($url) > 0) {
        header("Location: $url", true, 301);
        exit;
      }
    }
  }
}
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration