Mysql

Kết nối MySql trong PHP

1. Sử dụng MYSQLI

a. Giới thiệu:

Mysql cải tiến hay còn gọi là Mysqli là một trong những trình quản lý cơ sở dữ liệu thông dụng nhất từ phiên bản php5.0 trở đi. Các Developer khuyến khích sử dụng cơ sở dữ liệu mới này.

b. Kết nối

$conn = mysqli_connect('localhost', $username, $password, $database_name or die ('Không thể kết nối tới database');

(Trong cakephp có thể dùng: mysqli() thay cho mysqli_connect)
Để charset là utf8, thêm:

$conn->set_charset("utf8");

Truy vấn:

$sql = "SELECT * FROM USERS";

Thực hiện truy vấn:

$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (!$result){
    die ('Câu truy vấn bị sai');
}

Kết quả nhận được

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}

Xóa kết quả khỏi bộ nhớ và ngắt kết nối database

mysql_free_result($result);
mysqli_close($conn);
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration