vuejs

Hỏi: Cách đưa giá trị JSON vào trong các sub-object trong VUEJS

Xin chào diễn đàn, Mình có 1 vấn đề mà vọc mãi chưa ra nên đưa câu hỏi lên đây nhờ các bạn hỗ trợ, vấn đề như sau: Mình dùng fetch() gọi 1 file JSON với API key từ 1 website về site của mình. Mình muốn sử dụng VUE để hiển thị 1 số thông tin trong JSON. Vì file JSON lớn nên mình tạo các data trong VUE như sau:

var dataSenate;
var app = new Vue({ 
 el: '#app', 
 data: {
  nameData:{},  //các sub-object lấy từ JSON để hiển thị trong HTML
  partyData:{},  
  stateData:{}, 
  seniorityData:{},
  pctvData:{},    
},
created(){
    fetch("url", {
    method: "GET",
    headers: {
    'X-API-Key':"key"
    }
    }).then(function(response) {
  
    if (response.ok) {  
    return response.json(); 
    }
    throw new Error(response.statusText);
    }).then(function(json) {
      dataSenate = json.results[0].members;
      vueTable();
    }).catch(function(error) {
    console.log("Request failed: " + error.message );
    });
  },
methods: {
    vueTable: function (){
      app.nameData = data.members.name; //gán giá trị từ JSON sub-object vào VUE có tên là nameData
      app.partyData = data.members.party;
      app.stateData = data.members.state;
      app.seniorityData = data.members.seniority;
      app.pctvData = data.members.votes_with_party;
    } 
  }
 });

Câu hỏi của mình như sau:

 1. Cách gọi giá trị của JSON vào các sub-object (nameData...) của VUE khai báo trong data.
 2. Cách gọi trực tiếp file JSON (dataSenate) vào trong VUE.

Rất mong sớm nhận được phản hồi của các bạn.

Trân trọng - BK

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration