Ruby

#dup vs #clone in ruby on rails

Trong Ruby #dup và #clone đều tạo ra các shallow copies. Vậy thì lúc nào nên dùng #dup lúc nào nên dùng #clone.

#clone copy cả trạng thái frozen còn #dup thì không

Ví dụ:

class Animal
end

a = Animal.new
a.freeze
a.clone.frozen? #=> true
a.dup.frozen? #=> false

Như có thể thấy trong ví dụ trên, object #clone vẫn duy trì trạng thái frozen của object gốc còn object #dup thì không

khi update các thuộc tính của object #clone và object #dup

Ví dụ:

user_clone = User.first.clone
#=> #<User id: 1, name: "user 01", email: nil, created_at: "2018-12-27 07:26:28", updated_at: "2018-12-27 07:26:28">
user_dup = User.first.dup
#=>  #<User id: nil, name: "user 01", email: nil, created_at: nil, updated_at: nil>

Trong ví dụ trên, #clone object chia sẻ toàn bộ các thuộc tính của object gốc còn #dup object được coi như một bản ghi mới và nó chỉ chia sẻ các liên kết trong object gốc. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta thay đổi thuộc của #clone object thì sẽ thay đổi thuộc tính của object gốc còn #dup object sẽ tạo ra một bản ghi mới hoàn toàn độc lập.
Với #clone:

u = User.first
#=> #<User id: 1, name: "user 01", email: nil, created_at: "2018-12-27 07:26:28", updated_at: "2018-12-27 07:26:28">
u.clone.update_attribute(name: "new user")
#=>  UPDATE `users` SET `name` = 'new user', `updated_at` = '2019-01-18 07:31:39' WHERE `users`.`id` = 1
u.name
#=> "new user"

Với #dup:

u = User.first
#=> #<User id: 1, name: "user 01", email: nil, created_at: "2018-12-27 07:26:28", updated_at: "2018-12-27 07:26:28">
u.dup.update_attribute(name: "new user")
#=>  INSERT INTO `users` (`name`, `email`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('new user', nil, '8gkHg+VRPaWJMzsFDH3RIYK6Ffg=', '2019-01-18 07:36:22', '2019-01-18 07:36:22', TRUE)
u.name
#=> "user 01"
User.last.name
#=> "new user"

singleton method

#clone object có khả năng copy singleton methods của object gốc còn #dup object thì không thể. Ví dụ:

class Dog
  def bark
    "woff woff"
  end
end

dog1 = Dog.clone
dog1.bark
#=> "woff woff"
dog2 = Dog.dup
dog2.bark
#=> NoMethodError

Tổng kết

Nói chung, #clone và #dup có ngữ nghĩa khác nhau trong các lớp con cháu. Trong khi #clone được sử dụng để sao chép một đối tượng, bao gồm cả trạng thái, method bên trong của nó, #dup thường sử dụng lớp của đối tượng con cháu để tạo ra bản ghi mới.

Thanh for reading and happy coding!

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration