Virtual Host

Cấu hình Virtual Host trên Linux Mint

1. Mở Terminal rồi thực hiện các bước như sau:

  • Mở thư mục sites-available – Nơi chứa các file cấu hình virtual host của apache

cd /etc/apache2/sites-available

  • Tạo file cấu hình domain bằng lệnh

sudo vim domain_name.conf

domain_name: tên file cấu hình ( my_project.dev.conf )

2. Cấu hình file virtual host

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/domain_name.conf

nhập nội dung sau vào sau đó lưu lại.

Trong đó: source_web_path: Thư mục chứa project của bạn.
Ví dụ /var/www/html/my_project

3. Thông báo cho Apache biết các trang mình vừa cấu hình bằng câu lệnh sau:

sudo a2ensite my_project.dev.conf

4. Thêm địa chỉ IP về domain vừa cấu hình:

sudo gedit /etc/hosts

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 domain_name
Trong đó: domain_name là tên domain chúng ta vừa cấu hình ( my_project.dev )

5. Thao tác với Server Apache

  • Nếu Apache chưa được start:

sudo service apache2 start

  • Nếu Apache đã start thì dùng lệnh sau để restart

sudo service apache2 restart

  • Reload lại cấu hình Apache bằng lệnh

sudo /etc/init.d/apache2 reload

Mọi thứ đã hoàn tất. Chúng ta mở trình duyệt và nhập địa chỉ domain vừa cấu hình và đón xem thành quả nhé. Ví dụ (my_project.dev)
Lưu ý: Với project là Laravel Framework các bạn chạy thêm câu lệnh sau để kích hoạt mod_rewrite nhé ?

sudo a2enmod rewrite

Chúc các bạn thành công!

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration