Laravel

Bước đầu với Lumen

alt text

Cài đặt Lumen

Để sử dụng Laravel hay Lumen thì trước hết phải có composer. Bạn có thể cài đặt cả composerlumen như các câu lệnh dưới đây.

# Cài đặt composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php # Lấy file composer.phar về thư mục hiện tại
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer # Cài đặt câu lệnh "composer" vào đường dẫn trong PATH
# Cài đặt Lumen
composer global require "laravel/lumen-installer=~1.0" # Cài đặt Lumen
export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin/lumen # Cài đặt câu lệnh "lumen" vào đường dẫn trong PATH

Bắt đầu tạo một app mới

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta tạo một app với lumen rất đơn giản khi sử dụng chính câu lệnh lumen

lumen new service

Sau câu lệnh trên bạn sẽ có một cấu trúc thư mục như sau:

Khi cây thư mục còn mới nguyên, bạn có thể vào khởi động một server nhỏ con trong cây thư mục như sau

cd service/
php artisan serve

Bây giờ mở browser ở đường dẫn http://localhost:8000/ sẽ thấy màn hình đầu tiên của app
alt text

Thử tạo một route mới

Mở file service/app/Http/routes.php bạn sẽ thấy ban đầu có phẩn khởi tạo cho màn hình bên trên

$app->get('/', function() use ($app) {
    return $app->welcome();
});

Bầy giờ mình sẽ thêm một routes mới vào ngay bên dưới những dòng trên để thử chức năng

$app->get('/{name}', function($name) {
    return "Welcome $name";
});

Mở browser ở đường dẫn http://localhost:8080/DTN sẽ thấy màn hình được hiển thị theo chỉ định của đoạn routes trên.
alt text

Sử dụng một template Blade

Sau khi đã gọi được xử lý trực tiếp qua routes như bên trên, ở đây mình sẽ thử gọi qua một file template bằng blade như Laravel hay sử dụng. Trước hết cần thay đổi đoạn routes trong file service/app/Http/routes.php như sau:

$app->get('/{name}',function($name) use($app){
    return view("welcome",["name"=>$name]);
});

Bây giờ lumen khi nhận request dưới dạng /{name} sẽ gọi một view tên là welcome. Giờ mình sẽ tạo file template tương ứng welcome.blade.phpresources/views có nội dung :

<h1>Hello {{$name}} from blade! </h1>

Khi này mở http://localhost:8080/DTN ra sẽ thấy:
alt text

Cảm nghĩ

Trên đây mới chỉ là những bước đầu tiên khi mình thử đụng vào Lumen, thấy framework này có vẻ rất nhẹ nhàng, tốc độ mượt và dễ sử dụng ở những bước đầu. Nếu đi sâu vào hơn có thể sẽ cần động đến các kiến thức về Laravel, mình sẽ cố gắng làm thử và viết tiếp các phần tiếp theo.

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration