ai

Bức ảnh tổng hợp các ảnh hưởng của machine learning

Đọc được một bài viết có cái ảnh tổng hợp những ảnh hưởng của Machine Learning đến cuộc sống. Nhìn vào đây thấy được bức tranh khá tổng quan về ảnh hưởng của Machine Learning lên các ngành công nghiệp khác nhau. Nhìn vào đây ta cũng có thể thấy được các công ty đang hoạt động trong từng lĩnh vực ứng dụng của Machine Learning.

Copy về đây để ghi log lại cho bản thân.

Ảnh hưởng của Machine Learning

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration