Ruby

AWS-SNS with Rails

Đối với việc push notification trên mobile app thì chúng ta có GCM dành cho android và APNS cho ios, nhưng sử dụng AWS SNS, với một yêu cầu duy nhất, chúng ta có thể nhắm push trên cả thiết bị Android và iOS. Và tất nhiên, nó rẻ ngay cả vượt qua free tier 1 million push notifications per month. Và sau đây chúng ta sẽ cùng cài đặt trên rails application. Thêm vào Gemfile

gem "aws-sdk", "~> 2"

Tạo platform applications trên AWS

Cấu hình AWS

#config/initializers/aws.rb
Aws.config[:credentials] = Aws::Credentials.new(ENV["AWS_ACCESS_KEY_ID"], ENV["AWS_SECRET_ACCESS_KEY"])
Aws.config[:region] = ENV["AWS_REGION"]

Tạo 1 builder để build message cho android và ios

class Aws::Sns::Message
 attr_accessor :content, :type, :sound, :id

 def to_json
  case type
  when "IOS"
   {
    APNS: ios_payload.to_json,
    APNS_SANDBOX: ios_payload.to_json
   }
  else
   {
    GCM: android_payload.to_json
   }
  end.to_json
 end

 private

 def ios_payload
  {
   aps: {
    alert: content,
    sound: sound || "default"
   },
   notification_id: id
  }
 end

 def android_payload
  {
   data: {
    message: notification.title,
    notification_id: id
   }
  }
 end

 class << self
  def build
   builder = new
   yield builder
   builder
  end
 end
end

Tạo push service

class Aws::Sns::PushService
 def initialize
  @sns_client = Aws::SNS::Client.new
 end

 def push sns_message, device_token
  @sns_client.publish(
   target_arn: endpoint_arn(device_token, sns_message.type),
   message: sns_message.to_json,
   message_structure: :json
  )
 rescue Aws::SNS::Errors::ServiceError => e
  Logger.new(Rails.root.join("log", "notification_push.log")).warn e.message
 end

 private

 def endpoint_arn device_token, type
  @sns_client.create_platform_endpoint(
   platform_application_arn: ENV["AWS_#{type}_ARN"],
   token: device_token
  ).endpoint_arn
 end
end

Và sử dụng nó khi bạn cần

sns_message = Aws::Sns::Message.build do |msg|
  msg.id = 1
  msg.content = "title"
  msg.type = "IOS"
end

Aws::Sns::PushService.new.push sns_message, device_token

Just memo, chúc các bạn thành công

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration